Кирдан Борис Петрович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Борис Петрович Кирдан

народився — 01.02.1920
місце народження — c . Ганно-Леонтовичеве, Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії, нині Устинівського району Кіровоградської області.
дата смерті — 10.08.2006
місце поховання — м. Москва

Борис Петрович Кирдан (1 лютого 1920, с. Ганно-Леонтовичеве Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії (нині Устинівського району)- 10 серпня 2006 , м. Москва)-український фольклорист і літературознавець, доктор філологічних наук з 1968 року, професор з 1983 року. Учасник Другої світової війни.

Життя і діяльність

Дитинство пройшло в селі Червоне Озеро Устинівського району Кіровоградської області. Батько Петро Петрович завідував семирічною школою, викладав українську мову і українську літературу. Вчителем російської мови та літератури, а також німецької мови була мама Єлизавета Денисівна (Колесник). У 1940 році Б. Кирдан з відзнакою закінчив середню школу № 7 Одеської залізниці (на вузловій станції Долинська). У 1951 році закінчив Московський державний універитет, з 1953 по 1983 рр. працював в Інституті світової літератури АН СРСР, з 1979 по 2004 — професор кафедри російської літератури Московського педагогічного державного університету.

KirdanBP2.jpg

Наукові дослідження: поетика українського фольклору та історія української фольклористики, взаємозв’язки і взаємовпливи фольклору східних і західних слов’ян. Уклав антологію «Українські народні думи» (К., 1972). Співавтор підручника «Русский фольклор» (Москва, 1998). Автор документально-мемуарної книги про війну «Нам дороги эти позабыть нельзя», рукопис якої разом із особовим архівом Кирдана зберігається в Центральному московському архіві-музеї особових зібрань. Помер 10 серпня 2006 року. Похований у Москві.

Бібліографія

Кирдан, Борис Петрович. Народні співці-музиканти на Україні [] / Борис Кирдан, Андрій Омельченко. - К. : Муз. Україна, 1980. - 183 с. : іл, нот. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

Кирдан, Борис Петрович. Собиратели народной поэзии : из истории укр. фольклористики 19 века / Борис Кирдан ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры им. А. М.

Горького. - М. : Наука, 1974. - 280 с. : ил. - Библиогр. в примеч. с. : 275-276. - Указ. имен с. : 277-279

Кирдан, Борис Петрович. Украинский народный эпос / Борис Кирдан. - М. : Наука, 1965. - 352 с.

Кирдан, Борис Петрович. Украинские народные думы (XV – начало XVII в.). — М. : Изд-во АН СССР, 1962. — 288 с. — Указатель опублик. вариантов дум (XV – начало XVII вв.): с. 271-278. — Библиогр.: с. 279-280.

Українські народні думи та історичні пісні : Збірник : Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд. та приміт. О. Таланчук ; Передм. Б. Кирдана. — 2-є вид., доп. — Київ : Веселка, 1993. — 238, [1] с. — (Шк. б-ка).

Афанасьев, Александр Николаевич. Древо жизни [Текст] : Избр. ст. / А. Н. Афанасьев, ; [Подгот. текста и коммент. Ю. М. Медведева. - М. : Современник, 1982. - 464 с. ; 22 см. - (Б-ка "Любителям российской словесности")

Баллады / [Сост., подгот. текстов и коммент. Б.П.Кирдана]. — М. : Рус. кн., 2001. — 457, [1] c., [12] л. ил. — (Библиотека русского фольклора - Федеральная программа книгоиздания России; Т.6). — Библиогр. в коммент.: с. 403-431

Зуева, Т. В. Русский фольклор : [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Филология»] / Т.В.Зуева, Б.П.Кирдан. — 5-е изд. — М. : Наука : Флинта, 2003. — 398, [1] с. : ил. — Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.

Кравцов, Николай Иванович. Проблемы славянского фольклора [Текст] / Николай Кравцов ; отв. ред. Б. П. Кирдан ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. Науч. совет по фольклору. - М. : Наука, 1972. - 359,[1] с.

Лавров, Ф. І. Кобзарі : Нариси з історії кобзарства України / Ф.І. Лавров ; [Відп. ред. Б.П.Кирдан]. — К. : Мистецтво, 1980. — 252, [2] с. : іл. — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр. в підряд. приміт.

Мистецтво України: Біографічний довідник. - К., 1997.

Микитенко, Иван Кондратьевич. Утро: роман / Иван Микитенко ; пер. с укр.: П. Зенкевича, С. Свободиной ; послесл. Б. Кирдана ; худ. А. Елисеевнин. - М. : Гослитиздат, 1958. - 335 с. : ил.

Проблемы интерпретации художественных произведений : Межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина ; Отв. ред. Б. П. Кирдан. — М. : МГПИ, 1985 = 1986. — 157 с.

Специфика фольклорных жанров : [сборник статей] / АН СССР, Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького. ; ред. Борис Кирдан. - М. : Наука, 1973. - 304 с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч. в конце ст.

Украинские народные думы / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького ; Отв. ред. В.М.Гацак; Вступит. ст. Б.П.Кирдана. - М. : Наука, 1972. - 559,[1] с. : ил., нот. - (Сер. "Эпос народов СССР"). - Словарь: с.535-549; Указ. географ. названий: с.552-556. В кн. также: Музыкальные особенности украинских народных дум/С.И.Гриц.

Web-ресурс

Кирдан Борис Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/

Кирдан Борис Петрович http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6285